A Biobaushop Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)
Érvényes: 2018. január.1-től visszavonásig

Általános információk az eladóról:

Cégnév: Biobaushop Kft. (továbbiakban Eladó)

Székhely: 5700 GYULA Szőnyi köz 16/16

Adószám: 25147722-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-013310

Bankszámlaszám:

CIB Bank HU25-10700165-69768932-51100005

E-mail: info@valyogvakolat.hu

Tel/Fax: +36-70/ 946-1616, +36-70/363-9868

Weboldal: www.valyogvakolat.hu

Általános információk a gyártóról:

Név: TEPORE S.r.o. (továbbiakban Gyártó)

Cím: Slovensko, Podpriehradná 3/A

821 07 Bratislava

Cégjegyzékszám: 44505302

Eladásra kínált termékek meghatározása:

A Biobaushop Kft. a saját-, és a szlovák TEPORE S.r.o. termékeit forgalmazza.

–          természetes építőanyagok,

–          vályogvakolatok,

–          vályog nemesvakolatok és természetes felületképző anyagok,

–          vályogfestékek,

–          természetes hőszigetelő anyagok (kender, lágyfarost lemezek ).

1. Az ÁSZF alkalmazása:

1.1 Ha a Biobaushop Kft. és a vele szerződő fél (továbbiakban Megrendelő) írásban, kölcsönösen másként nem állapodik meg, közöttük a jelen ÁSZF rendelkezései érvényesülnek.

1.2 Jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban a Megrendelő és a Biobaushop Kft. közös megegyezése alapján kerülhet sor, abban az esetben is, ha a Megrendelő saját ÁSZF-el rendelkezik.

2. Szerződés létrejötte, megrendelés:

2.1 A Biobaushop Kft. által eladásra kínált termékek köre, a www.valyogvakolat.hu oldalon található meg.

2.2 Megrendelést megelőzően, Eladó vevőnek árajánlatot küld, melyben feltünteti a termék árát, a felmerülő egyéb költségeket (előleg, fuvardíj, vám, raktározási díj, illetékek, egyéb esetlegesen felmerülő költségek), és a szállítási feltételeket.

2.3 Eladó, vevőtől kizárólag írásos (postai úton vagy e-mailben) megrendelést fogad el, melyre eladó szintén írásos visszaigazolást küld. A visszaigazolásban rögzített feltételek mellett történik az áru eladása. Szóbeli megrendelést minden esetben a Vevőnek írásban meg kell erősítse, és a szállítás, átadás csak ezt követően történhet meg.

2.4 A teljesítés előfeltétele a megrendelési szerződésben meghatározott előleg megfizetése a fizetési határidőig.

2.5 A Biobaushop Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő fizetési képességét cáfoló tények merülnek fel, különösen, ha a Vevő ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

3. Szállítás:

3.1 A fuvardíj illetve szállítási díj, mindig a szerződéskötéskor rögzített áron történik.

3.2 A termékeink árai, amennyiben külföldi országba történik a szállítás, nem tartalmazzák a vám-, raktározási-, és egyéb felmerülő költségeket, melyeket a megrendelési szerződésben rögzítünk.

3.3 A Vevő által történő egyéni kiszállítás esetén a felelősség a Vevőt terheli. A kiszállítandó áruk biztosítása, szállítási és egyéb káresemények ellen, a vevő külön megrendelésére és költségére vonatkoznak.

3.4 A megrendelés kiszállításának várható idejéről, köteles a Vevőt tájékoztatni, illetve amennyiben az valamely olyan váratlan, az Eladó által nem befolyásolható esemény miatt késik, köteles a Vevő az Eladót azonnal tájékoztatni. Amennyiben a szállítási idő technikai okok miatt nem tartható, lejárna, úgy a Vevő köteles új, méltányos határidőt megszabni.

3.5 A Vevő által tévesen megadott adatokból adódó téves teljesítésért, az Eladót nem terheli felelősség.

3.6 Amennyiben reklamáció merül fel, azt azonnal a kiszállításnál –áru átvételekor- jelezni kell.

4. Teljesítés:

4.1 Vevő általi késedelmes teljesítés esetén, a megrendelt árukat az Eladó visszatarthatja, ameddig a teljesítés meg nem történik.

4.2 A kedvezmények kizárólag csak akkor érvényesek, ha a teljesítés a kért időpontig megtörténik.

4.3 A teljesítés helye a Szállító telephelye.

4.4. A teljesítés ideje az az időpont, amikor szállítás céljából a Megrendelőnek az árut az Eladó kiszolgáltatja. Amennyiben a  szállítással megrendelt termékek határidőben történő átvétele a Vevő hibájából meghiúsul, a Biobaushop Kft. jogosult a szállítási költség leszámlázására.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1 Az eladásra kínált termékek árát, aktuális árlistánk tartalmazza, mely a www.valyogvakolat.hu oldalon van feltüntetve.

5.2 Áraink bruttó árak, tehát tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót ( 27% )

5.3 A Megrendelő az Eladónak a vételárat köteles a számlán feltüntetett fizetési határidőre és módon hiánytalanul teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Vevőt terheli.

5.4 A fizetési feltételek be nem tartása esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-al növelt összegét – a késedelembe esés első napjától a tényleges fizetésig terjedő időszakra vonatkozóan köteles késedelmi kamatként megfizetni. (Ptk. 301.§ /A)

5.5 A számlázás alapja az áru kiszolgáltatásakor a Vevő által aláírt átvételi bizonylat.

6. Tulajdonjog fenntartás

6.1 A megrendelt áruk mindaddig a Biobaushop KFT. tulajdonát képezik, ameddig teljes ellenértékük megfizetésre nem kerül. A megrendelési szerződés aláírásával, vevő hallgatólagosan kijelenti, hogy elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

7. Áruátvétel, szavatosság, reklamáció:

7.1 Amennyiben a teljesítési hely az Eladó telephelye, úgy az áru mennyiségi átvétele az Eladó Telephelyén történik.

7.2 Vevő köteles az áru minőségét és sértetlenségét átvételkor ellenőrizni. Átvételt követően hiányosságra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Mennyiségi reklamáció bejelentésére csak az átvételkor, az Eladó jelenlétében felvett jegyzőkönyv alapján van lehetőség.

7.3 Ha a teljesítési hely a Vevő telephelye (házhozszállítás), a Vevő köteles haladéktalanul, a szállító jelenlétében a mennyiségi ellenőrzést elvégezni. Mennyiségi reklamáció esetén jegyzőkönyv felvétele ezen esetben is kötelező.

7.4 A termékek főbb jellemzőit, adatlapokat, kivitelezési segédletet, a termék megrendelésekor mellékletként küldjük. A mellékletek téves, hibás értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A termékkel kapcsolatos tájékozatókat, adatlapokat, adatokat legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, melyekben változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Amennyiben a termékkel, kivitelezéssel kapcsolatban kérdése merül fel, kérem azonnal lépjen kapcsolatba az Eladóval. Esetleges hiányosságok vagy bármilyen nem érthető útmutatást talál, a kivitelezési segédletben, felhasználás előtt, haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk, vagy a gyártóval. Kivitelezési segédleteink eddigi tapasztalataink alapján lettek kiállítva, a birtokunkban lévő legújabb tudás szerint. Ezen kivitelezési segédletet megtalálja a termék/ek mellé csatolva. Amennyiben a termék mellől hiányzik a kivitelezési segédlet, kérjük, jelezze felénk, hogy azt azonnali hatállyal eljuttathassuk Önnek.

7.5 A honlapon szereplő képek, termékfotók a valóságtól eltérhetnek, mivel a számítógép monitora, másként jeleníti meg a színeket, ezekért felelősséget az Eladó nem vállal. Az eredeti színkártya az eladó székhelyén, illetőleg hivatalos partnereinknél megtekinthető.

7.6 Amennyiben a felhasználást követően keletkezik kár, mely az anyaggal kapcsolatos, azt vevő köteles azonnal írásban jelezni, és igazolni a hiba keletkezésének okát. A reklamáció érvénytelen, amennyiben a hibák, nem szakszerű tárolásból és kivitelezésből adódnak. Rendszeridegen anyagok felhasználása mellett (pl.: a TEPORE S.r.o. rendszerek bármely alkotó elemének más anyaggal való pótlása esetén), a rendszer paraméterei eltérhetnek, így ezekre továbbiakban az Eladó nem tud garanciát vállalni. Amennyiben nem a Biobaushop Kft. kivitelezőivel végezteti el a Vevő a munkát, úgy a Biobaushop Kft. a kivitelezési hibákból adódó károkért nem vállal felelősségét.

7.7 Akár mennyiségi, akár minőségi tekintetben van a Vevőnek kifogása, úgy azt a vonatkozó bizonyítékok egyidejű csatolásával haladéktalanul írásban, ajánlott levélként köteles közölni az Eladóval. A reklamáció bejelentésének időpontjául az ajánlott levél postai bélyegzője tekintendő.

7.8 Az Eladó jogosult a reklamáció jogosságát a helyszínen ellenőrizni.

7.9  Hibátlan, bontatlan, sérülésmentes, megfelelően tárolt és kizárólag az Eladótól vásárolt áru visszavételére a vásárlás időpontjától számított 3 hónapon belül, az árlista szerint raktárkészleten tárolt áruk esetében van lehetőség. A sértetlen csomagolású árut az Eladó az eredeti számla visszaigazolásával vásárolja vissza.

8. Vis major

8.1  Természeti katasztrófák, háború, mozgósítás, blokád, export és import tilalom, sztrájk és minden olyan az Eladó részéről elháríthatatlan esemény, mely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, vagy azt aránytalanul megnehezíti, feljogosítják arra, hogy Eladó az ÁSZF-től elálljon vagy a szerződés teljesítését átmenetileg felfüggessze.

Amennyiben a szerződés teljesítése közben bármilyen vis major ok merül fel, úgy az Eladót semmilyen felelősség nem terheli.

9. Záró rendelkezések

9.1 A Biobaushop Kft. érdeklődők, megrendelők számára jelen ÁSZF-et a www.valyogvakolat.hu weboldalán közzéteszi.

9.2 Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.

9.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai alkalmazandók.

9.4 Jelen ÁSZF 2018.01.01. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

9.5 Amennyiben az Eldó és a Vevő között jogvitás helyzet keletkezik, úgy a Felek alávetik magukat az Biobaushop Kft. székhelye szerint illetékes Bíróságnak.